Müdürlükler / Zabıta Müdürlüğü

  a.  Zabıta Hizmetleri Bürosu

 • Gelen her türlü şikâyetlerin gereğini yaparak ilgilisine bilgi vermek
 • Kaçak inşaatlar hakkında tutanak tanzim ederek Planlama ve İmar Müdürlüğü’ne göndermek
 • Kaçak inşaat kontrol, yıkım ve mühürleme işlemlerini yapmak
 • İşyerlerinde ruhsat kontrolü yapmak, encümence verilen kapatma kararlarını uygulamak
 • Ruhsatsız işyerlerine tutanak tanzim etmek
 • Çarşı ve Pazaryerlerinin denetimini yapmak
 • Hava kirliliği ve çevre kirliliği ile mücadele etmek
 • Çankırı’da kömür satışı için kömür satış yetki belgesi vermek
 • Çankırı’ya giren kömürlerin denetimini yaparak uygunluk belgesi vermek
 • Çankırı içerisinde izinsiz pankart ve afişlerin asılmasını önlemek
 • Dilencileri men etmek
 • Ramazan ayında fakirlere yapılan yardımların dağıtılmasına katkı sağlamak
 • Gürültü kirliliğini önlemek
 • Belediye mal ve malzemelerine zarar verenler hakkında işlem yapmak
 • Belediye’nin düzenlediği etkinliklerde verilen görevleri yapmak
 • Bulunup Belediyeye teslim edilen malzemeleri tutanakla teslim almak, gerekli anonslarını yaptırmak, muhafaza ederek sahibine teslim etmek
 • Etiket ve fiyat listeleri kontrolünü yapmak
 • İşyeri önlerine ve yaya kaldırımlara yapılan işgalleri önlemek
 • Asker ailesi tahkikatlarını ve tebligatlarını yapmak
 • Aceze tahkikatlarını ve tebligatlarını yapmak
 • Belediye suçu işleyenler hakkında yasal işlem yapmak
 • Emniyet, Sağlık, Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri ile internet cafe, kahvehanelerin denetimi yapmak
 • İşyerlerinde hafta tatili ruhsat kontrolü yapmak
 • Çevre kirliliğini önlemek
 • Çankırı Belediyesi ve mücavir alan içerisinde Devlet tarafından stratejik önem ve gizliliğe sahip yerler dışında ilgili kanunların hükümlerine göre her türlü sıhhi ve gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık özel ve resmi, açık ve kapalı işletme, kurum ve kuruluşları yılın her günü 24 saat denetlemek, numune almak ve cezai yaptırım uygulamak
 • Belediye sınırları içerisinde tüketime sunulan her türlü gıda temizlik maddesinin standartlara ve Türk Gıda Kodeksine uygun olup olmadığını kontrol etmek
 • Sıhhi, gayri sıhhi ve gıda üreten müesseselerin çevreye olan etkilerini denetlemek ve çevre sağlığının korunması için gerekli çalışmaları yapmak
 • 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Çankırı Belediyesi’ne verilen trafik görevlerini yapmak
 • İl Trafik Komisyonunun aldığı kararlar gereği Çankırı’da trafik levhalarını gerekli olan yerlere takarak bakımını yapmak
 • Çankırı’daki trafik sinyalizasyon ışıklarının korunması ve bakımını yapmak Şehir otogarının denetim ve kontrolünü yapmak
 • Su borcu olanların su sayaçlarını mühürlemek
 • Kiracıların tahliye işlemlerinde yardımcı olmak
 • Belediyemize ait diğer birimlerce yapılan çalışmalara yardımcı olmak
 • Belediye Başkanı, ilgili Başkan Yardımcısı, Zabıta Müdürü ve başkanlık tarafından yetkilendirilmiş olan diğer personelin, Zabıta Yönetmeliği ve mevzuatın verdiği görevleri yerine getirmek

 

b. Ruhsat-Küşat Bürosu;

 • İşyeri ruhsat müracaatları ile ilgili işlemleri yapmak
 • Hafta tatili izin işlemlerini yapmak
 • Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve kolluk kuvveti ile denetimini yapmak ve aylık olarak emniyete bildirmek
 • Gayri sıhhi müesseseler konusunda ruhsat müracaatları ile ilgili işlemleri yapmak
 • Belediye Başkanı, ilgili Başkan Yardımcısı, Zabıta Müdürü ve başkanlık tarafından yetkilendirilmiş olan diğer personelin ve mevzuatın verdiği görevleri yerine getirmek

c.Terminal Bürosu

 • Terminal alanının temiz tutulmasını sağlamak
 • Terminal gelirlerini belediye saymanlığına teslim etmek
 • Terminal işletmecileriyle terminalin işleyişi için işbirliği ve koordinasyonu sağlamak
 • İşletmeler arasında haksız rekabete yol açacak uygulama ve davranışlara mani olmak
 • Terminalin güvenliğini sağlamak
 • Ulaşım planı ve programlarını hazırlamak, günün koşullarına göre gerekli değişiklikleri yapmak

 

 • Ulaşım konusunda ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, istatistikî bilgileri toplamak ve değerlendirmek
 • Belediye Başkanı, ilgili Başkan Yardımcısı, Ulaşım Hizmetleri Müdürü ve başkanlık tarafından yetkilendirilmiş olan diğer personelin ve mevzuatın verdiği görevleri yerine getirmek

d.Ulaşım Hizmetleri Bürosu

 • Otobüs geliş ve gidiş saatlerini kontrol etmek
 • Özel halk otobüslerinin denetimini yapmak
 • Hareket tarifeleri yapmak, uygulamak ve gerektiğinde değiştirmek
 • Tarife tespitine esas olacak dokümanları hazırlamak
 • Otobüs Duraklarının yapımı ve kontrolünü sağlamak
 • Ulaşım konusunda ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, istatistikî bilgileri toplamak ve değerlendirmek
 • Özel halk otobüsü hatlarının ihale işlerini yapmak
 • Belediye Başkanı, ilgili Başkan Yardımcısı ve Destek Hizmetleri Müdürü ile başkanlık tarafından yetkilendirilmiş olan diğer personelin ve mevzuatın verdiği görevleri yerine getirmek 

  

 

Zabıta Müdürü
 
 
 
 
 
 
Tel / Dahili: 0376 212 14 00 / 340

 

Vizyon ve Misyon »

Yetki Görev Ve Sorumluluklar »

Zabıta Müdürlüğü Haberleri
Diğer Müdürlüklerimiz
Çankırı Belediyesi
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. © Çankırı Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Web Tasarım İnajans