Müdürlükler / Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Muhtarlar ile kurulan iletişim doğrultusunda mahallenin sorunlarını yerinde tespit etmek, sorunların çözümü için ilgili Müdürlüklere iletmek, çözüm sürecinin takibini yapmak ve muhtarları bilgilendirmek, brifing ve tanıtım toplantıları düzenlemek ayni yardım ve destekte bulunmaktadır. Ayrıca, Belediye sınırları içinde bulunan Sivil Toplum Kuruluşları (Dernek, Vakıf, Sendika ve Meslek Odaları) ile iletişim kurmak, eğitim semineri, bilgilendirme ve tanıtım toplantıları düzenlemektir.
Muhtarlık İşleri Müdür Vekili

S. Osman OKTAY

  

ÇANKIRI BELEDİYESİ
MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE      1 - (1) Bu Yönetmelik Çankırı  Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev ve çalışma  esaslarını düzenler.

 

Kapsam

MADDE   2-     (1)  Bu  Yönetmelik  Çankırı    Belediyesi  Muhtarlık  İşleri  Müdürlüğünde  çalışanları,  çalışanların  görevlerini ve çalışma esaslarını kapsar.

 

Yasal Dayanak

MADDE 3 –      (1) Bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare  Birlikleri  Norm  Kadro  İlke  ve  Standartlarına  Dair  Yönetmelik,  İçişleri  Bakanlığı  Mahalli  İdareler  Genel  Müdürlüğünün       20/02/2015      tarihli  ve  2015/8    no’lu   genelgesi   ile  yürürlükteki   diğer   ilgili  mevzuat  hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 3 – (1)     Bu yönetmelikte geçen

     a)  Belediye : Çankırı  Belediyesini,

     b)  Başkanlık : Çankırı  Belediye Başkanlığını,

     c)  Başkan : Çankırı  Belediye Başkanını,

     d)  Başkan Yardımcısı : Müdürlüğün bağlı olduğu Başkan Yardımcısını,

     e)  Muhtar Bilgi Sistemi;  İçişleri  Bakanlığı  Bilgi  İşlem  Dairesi  Başkanlığı  tarafından  geliştirilen  ve  muhtarların talep, öneri ve şikayetlerini elektronik ortamda ilgili valilik ve belediyelere aktarılmasını  sağlayan sistemi,

     f)  Müdürlük : Muhtarlık İşleri Müdürlüğünü ,

     g)  Müdür : Muhtarlık İşleri Müdürünü ,

     h)  Personel : Müdürlük emrinde görevli Şef, memur ve diğer çalışanları ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Bağlılık ve Örgütlenme Yapısı

Kuruluş ve bağlılık

         MADDE 5- (1) Çankırı Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48.  Maddesi ve 22.02.2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları  ile Mahalli  İdare  Birlikleri  Norm  Kadro  İlke  ve Standartlarına  Dair  Yönetmelik gereğince  Çankırı  Belediye Meclisi’nin 04/05/2015 tarih ve 46 sayılı kararı ile kurulmuştur.

          (2)  Çankırı  Belediyesi  muhtarlık  İşleri  Müdürlüğü,  ilgili  Başkan  Yardımcısına  bağlı  olarak  görev  yapar.

         Örgütlenme yapısı

         Madde 6- (1) Müdürlüğün örgütlenme yapısı aşağıdaki gibidir :

         a)   Müdür

         b)   Muhtarlık İşleri Birimi

         c)   İdari İşler Birimi 

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Haberleri
Diğer Müdürlüklerimiz
Çankırı Belediyesi
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. © Çankırı Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü