Müdürlükler / İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
BİRİMİN ADI GÖREV TANIMLARI

İşletme ve İştirakler Müdürü

Ferhat MUTLU

20.İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
a. Gelir Bürosu

a. Gelir Bürosu
    Tahakkuk – Tahsilât;
o Su aboneliği hizmetleri yapmak
o Su abonelerinin endekslerini okumak
o Su abonelerinin tahakkukları ve tahsilâtlarını, okunan endekslere göre yapmak
o Su fatura bildirimi yapmak
o İcmal hazırlamak
o Su abone iptallerini ve değişikliklerini yapmak
o Bozuk sayaçlarla ilgili işleri yapmak
o Abonesiz su kullanan ve su borcu bulunan abonelerin takiplerini yapmak
o Abonesiz su kullanan ve su borcu bulunan abonelerin sularını kesmek
o Yıllık kira artışlarını yapmak
o Çankırı Belediyesi mülklerinin kira gelirlerinin tahakkukunu yapmak
o İlan ve Reklâm Vergisi beyanlarını kabul etmek tahakkukunu yapmak
o Peşin para cezalarının tahakkukunu yapmak
o İşgal Harcının tahakkukunu yapmak
o Elektrik Tüketim Vergisi, Haberleşme Vergisi, Yangın Sigorta Vergisi’nin tahakkukunu yapmak
o Gelir tarifesinin hazırlanması için ön hazırlık yapmak
o Emlak bildirimlerine ilişkin tahakkuk işlemlerini yapmak
o Yeşil kart için müracaat edenlere gayrimenkul kaydı yazısı yazmak
o Sağlık Karnesi çıkartmak için müracaat edenlerin gayrimenkul kaydına bakarak yazı yazmak
o Asker ailesine maaş için gayrimenkul kaydına bakmak ve yazmak
o Yaşlılık maaşı için gayrimenkul kaydına bakmak ve yazmak
o Borsa Başkanlığı Adli Yardım Bürosu’na müracaat edenlerin gayrimenkul kaydını çıkarıp yazmak
o Giyecek, yiyecek yardımı için Valiliğin havalesiyle gelenlere yazı yazmak
o Adliyeden borcunu ödemediği bildirilen mahkûmların gayrimenkul kaydına bakıp, jandarma veya Emniyet Müdürlüğü’ne yazı yazmak
o Çevre Temizlik Vergisi’nin kayıt ve tahakkukunu yapmak
o Meclis onayından sonra gelir tarifesini ilgili birimlere bildirmek
o Kira sözleşmelerini tanzim etmek
o Kira sözleşmelerini yapmayanların teminatını irat kaydetmek
o Kira artışlarını, ilgililere yazılı olarak bildirmek
o Yer kiralamak isteyenlerin başvurularını sonuçlandırmak
o Sözleşmesi yapılan kiracıları bilgisayara kaydetmek
o Sözleşmesi feshedilenlerin dosya tanzimi ve kayıttan düşürülmesi işlemlerini yapmak
o Boşalan Belediye dükkânlarının anahtarlarını teslim almak
o Belediye mülklerinin adres tespitini yapmak
o Boşalması gereken Belediye mülklerini Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne bildirmek
o Kira sözleşmelerini tahakkuk servisine bildirmek
o Gelir tarifesini hazırlamak
o Yıllık kira artış ihbarnamelerini göndermek
o Satılan taşınmazlar da İdari Şartname hükümleri yerine getirilmediği takdirde, geçici teminatların irat kaydedilmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yazı yazmak
o Kira borcunu ödemeyenlere tebligat çıkarmak
o Gelir kalemlerini bilgisayara aktarmak
o Gelir kalemlerinin aylık bordro ve icmallerini bilgisayarda hazırlamak
o Tahsil makbuzlarını arşivlendirmek
o Çankırı Belediyesi mülklerinin kira gelirlerinin takibini yapmak
o İlan ve Reklâm Vergisinin tahsilâtını yapmak
o Peşin para cezalarının tahsilâtını yapmak
o İşgal Harcının tahsilâtını yapmak
o Elektrik Tüketim Vergisi, Haberleşme Vergisi, Yangın Sigorta Vergisi’nin tahsilâtını yapmak
o Çankırı Belediyesi’ne kira, para cezası, su borcu bulunup da, ödemede bulunmayan kişileri Hukuk Müşavirliğine intikal ettirmek   
o Banka aracılığı ile yapılan ödemeleri kontrol ederek teslimat müzekkeresi düzenlemek
o Ödeme evraklarını düzenlemek
o Emlak dosyalarının arşivlenmesini sağlamak
o Tapu satış formlarını doldurmak, satışların dosyasını kapatmak
o Çevre Temizlik Vergisi’nin tahsil işlemlerini yapmak
o Çevre Temizlik Vergisi’ni ödemeyenlere ödeme emri düzenlemek ve takibini yapmak
o Su abonesi olanların ve işyeri açanların Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi borcu yoktur yazısı yazmak
o Tahsilât raporlarını hazırlamak
o Emlak vergisinin tahsil işlemlerini yürütmek
o Posta ile yapılan ödemelerin işlenmesi ve hesaba aktarılmasını sağlamak
o Ödeme yapmayanların takibi ve ödeme emri çıkarılmasını sağlamak
o Ödeme emrini postaya vermek, ödenip ödenmediğini takip etmek
o Sulh Hukuk Mahkemesi’nden sorulan mükellefin borcunu yazıyla bildirmek
o Satışı yapılan taşınmazlarla ilgili evrak tanzimi yapmak
o Belediyenin mülkiyetine geçen taşınmazların kayıtlarını tutmak
o Belediye tarafından satılan taşınmazları sicil kayıtlarından düşmek
o Emlak vergisine esas takdir ile ilgili işlemleri yapmak
o Zamanında verilmeyen emlak bildirimlerine ceza kesmek ve Tahsilât Şefliği’ne bildirmek
o Emlak bildirimlerini kabul ve takip etmek
o Tapuda satış yapanlar için emlak değeri bildirmek
o Emlake ilişkin değişiklik, kayıt kapama ve düzeltme dilekçelerini işleme almak   
o Yeni yapılan binaya ilişkin iskân ruhsatı alanlardan emlak bildirimi alıp Planlama ve İmar Şefliği’ne ilişik kesme yazısı yazmak. Bu bildirimlerin suretlerini onaylayıp Vergi Dairesi’ne göndermek  
o İntikal işlemleri için Vergi Dairesiyle yazışma yaparak tasdikli suret göndermek
o Arsa m² birim emlak değerini tespit etmek
o Başka kurumlardan sorulan taşınmazların, kira emsal değerini vermek
o Problemli gayrimenkullerin tahliye işlemlerini yapmak
o İhale ile satışı yapılan veya kiraya verilen gayrimenkuller hakkında alıcıya tebliğ düzenlemek
o İhale ile satışı yapılan veya kiraya verilen gayrimenkullerin ödenmesi gereken bedellerini hesap etmek 
o İhale ile satışı yapılan gayrimenkullerin ödenmesi gereken mal satış bedellerinin süresini ve tahsilâtını takip etmek
o İhale ile satışı yapılmış olan ve tahsilâtı yapılan gayrimenkullerin tapı tescil işlemleri için İmar ve Şeh. Md.’ne yazı yazmak
o Belediye Başkanı, ilgili Başkan Yardımcısının verdiği görevleri yerine getirmek.
b.Özel Halk Otobüsleri İşletme ve Kontrol Servisi:
o Kiraya verilen özel halk otobüsleri hizmetlerinin kira tahakkuk ve tahsilatını gerçekleştirmek
o Sözleşme uyarınca verilen cezaların tahakkuklarının ve tahsilatını gerçekleştirmek
o Özel halk otobüslerinin gidiş geliş ve hareket saatlerini belirlemek ve kontrol etmek
o Özel halk otobüslerinin denetimini yapmak
o Otobüs duraklarını kontrol etmek  ve konuşlandırılmasını sağlamak
o Ulaştırma konusunda ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve istatistiki bilgiler toplamak ve değerlendirmek
o Özel halk otobüs hatlarının ihale işlemlerini düzenlemek
o Sözleşmede belirtilen maddeler halindeki tüm şartların uygulanmasının kontrolü ve denetimini yapmak 
o Belediye Başkanı, ilgili Başkan Yardımcısının verdiği görevleri yerine getirmek.

 

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Haberleri
Diğer Müdürlüklerimiz
Çankırı Belediyesi
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. © Çankırı Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Web Tasarım İnajans