ARSA VE İŞYERİ SATIŞI İHALE İLANI

 

T.C.

ÇANKIRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ARSA VE İŞYERİ SATIŞI İHALE İLANI

 

            1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen arsa ve işyerleri, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45. maddesine göre Açık Artırma Usulü ile ihale edilecektir.

 

            2- İhale 07/11/2016 tarihinde Belediye Hizmet Binası 4. kat Encümen toplantı salonunda encümen huzurunda  yapılacaktır.

 

            3- Satış ihalesi yapılacak  arsanın:        

Mahallesi

Niteliği

Ada

Parsel

 

Yüzölçümü

 

M2 Fiyatı

(TL)

Muhammen Bedeli KDV hariç (TL)

% 3 Geçici

Teminat  (TL)

İhale

Saati

Aksu Mah.

Arsa

303

223

 513.53 m2

800.00

410,824.00

12,324.72

14:00

               

           4- Satışı yapılacak İşyerleri listesi;

Sıra No

Mahallesi

Bulunduğu Kat

Bağımsız No

Alanı

M2

Niteliği

Arsa Payı

Muhammen Bedeli KDV hariç (TL)

%3 Geçici Teminat  (TL)

İhale

Saati

1

A.H.R.Mah

Asma Kat

19

45,44

İşyeri

124/12074

55.000,00

1.650,00

14:05

2

A.H.R.Mah

Asma Kat

20

45,44

İşyeri

124/12074

55.000,00

1.650,00

14:10

3

A.H.R.Mah

Birinci Kat

25

77,07

İşyeri

210/12074

82.500,00

2.475,00

14:15

4

A.H.R.Mah

Birinci Kat

26

77,07

İşyeri

210/12074

82.500,00

2.475,00

14:20

5

A.H.R.Mah

Birinci Kat

31

77,07

İşyeri

210/12074

82.500,00

2.475,00

14:25

6

A.H.R.Mah

Birinci Kat

32

77,35

İşyeri

211/12074

82.500,00

2.475,00

14:30

7

A.H.R.Mah

Birinci Kat

33

77,35

İşyeri

211/12074

82.500,00

2.475,00

14:35

8

A.H.R.Mah

Birinci Kat

34

90,65

İşyeri

247/12074

85.000,00

2.550,00

14:40

 

          5-Arsanın ve İşyerlerinin tespit edilen muhammen bedeli KDV(%18) hariç fiyatıdır. (Arsanın ve İşyerlerinin  KDV’si alıcıya aittir.)  

  

          6-Satışı yapılacak arsanın ve işyerlerinin ihale ile ilgili şartnameleri Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No:15 adresi Çankırı Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğünden, bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye katılabilmek için şartnamenin 100.00 -TL. bedel karşılığında aynı adresten satın alınması zorunludur .

   

          7-Her istekli birden fazla arsa ve işyeri ihalesine katılabilir. Ancak birden fazla arsa ve işyeri ihalesine katılacak istekliler arsa ve işyerlerinin her birinin listede belirtilen Geçici Teminatlarını ayrı ayrı Belediye veznesine yatıracaklardır.

 

          8- İhaleye katılmak isteyenlerden istenecek belgeler

            İstenecek Belgeler

            a)Tebligat için adres beyanı;

            b)Gerçek kişi olması halinde T.C.numaralı Nüfus Cüzdanı,Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde  alınmış ikametgâh belgesi

            c)Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya sanayi odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge

            d)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

                1- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi

               2- Tüzel Kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri

 

            e)Belediyemize borcu olmağına dair belge

            f)İsteklinin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

            g)İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (b,c,d,e,) deki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

            h)Vekâleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi                  

            ı)Şartnamede belirtilen Geçici teminat

            j)Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz

            k)Yer görme belgesi

           İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.

           İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.  

         

          İlan Olunur

 

                                                                                                    

                                                                                                             İrfan DİNÇ

                                                                                                        Belediye Başkanı        

 

Çankırı Belediyesi
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. © Çankırı Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü