ARSA KARŞILIĞI İTFAİYE TESİSLERİ İNŞAATI YAPIM İŞİ İHALE İLANI

T.C.

ÇANKIRI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

ARSA KARŞILIĞI İTFAİYE TESİSLERİ İNŞAATI YAPIM İŞİ

İHALE İLANI

 

T.C. Çankırı Belediye Başkanlığınca İlimiz Abdülhalik Mahallesi tapunun 326 ada 1 nolu parselindeki arsa karşılığında; ihale ilanı, ihale şartnamesi, sözleşme ve eki özel teknik şartnamelerle, belediye meclisi kararları gereğinceİtfaiye tesisleri inşaatı yaptırılmak üzere, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35 inci maddesinin “a” bendine göre kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

İtfaiye Tesisleri Yapılacak Taşınmazın Bilgileri:

Mahallesi

Ada / parsel

Niteliği

Yüzölçümü

Emsal

Karatekin

1076/1

Arsa

4608.66 (M2)

1.50

15.50

Yapı Yaklaşık Maliyeti

3.254.683,80 TL.(Üçmilyonikiyüzellidörtbinaltıyüzseksenüçlira seksenkuruş)

 

İnşaat Karşılığı Verilecek Taşınmazın Bilgileri:

 

 Mahallesi

Ada / parsel

Niteliği                          

Yüzölçümü

Emsal

Abdülhalik

326/1

Arsa  (Konut Alanı)

2346.00 (M2)

3.00

Muhammen Bedeli

3.260.940.00 TL.  (Üç milyon iki yüz altmış bin dokuz yüz kırk lira )

 

GEÇİCİ TEMİNAT   : 97.828,20 TL. (Doksan yedi bin sekiz yüz yirmi sekiz lira yirmi kuruş)

İHALE TARİHİ VE SAATİ : 24.04.2017 günü saat 14.00

 1.      İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No:15 adresinde bulunan Çankırı Belediyesi encümen toplantı salonunda encümence yapılacaktır.

2.      Şartnameler ve tüm ekleri 09.30–12.00 ile 14.00–16.00 saatleri arasında Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No:15 ÇANKIRI adresinde bulunan Çankırı Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görülebilecek ve aynı adresten 500 TL karşılığında satın alınabilecektir.

3.      İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, tekliflerini 24.04.2017 günü saat 14.00’ekadar sıra numaralı alındılar karşılığında Çankırı Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğüne imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.

 

İHALEYE KATILIM ŞARTLARI

 

İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler

 

a) Ekli örneğe uygun Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresini gösteren imzalı belge,

b)Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir).

c)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

c.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi

c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları İle tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi

e) Geçici teminat mektubu veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

f) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ekli örneğine uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Arsa muhammen bedelinin %10’u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun banka referans mektubu ( Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan idare adına, ihalenin ilk ilanından sonra düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

h)Arsa muhammen bedelinin%50'sinden az olmamak üzere iş deneyim belgesi

ı)İlgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belge veya Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge. ( ihalenin ilk ilanından sonra düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

i)İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin verilmesi veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, (ihalenin ilk ilanından sonra düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

j)Ekli örneğe uygun ihale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanını vermesi.

k)Ekli örneğe uygun ihalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına ilişkin yazılı beyanını vermesi,

l) Ekli örneğe uygun Teknik Personel Taahhütnamesini vermesi,

m)Belediyemize borcu olmadığına dair belgeyi vermesi,

n) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuzu vermesi,

o) Ekli örneğe uygun Teklif mektubunu vermesi,

 

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (ı), (i), (k) ve (m) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir.

             Tüm belgeler yukarıda belirtilen biçimde hazırlanarak dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp, üzerine isteklinin adı-soyadı, ticari unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan kısmı, istekli tarafından kaşelenmek suretiyle imzalanır. İstekliler tekliflerini en geç 24.04.2017 günü saat 14.00’ekadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne vermek zorundadırlar.

4.        Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İdare, ihaleyi yapıp-yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.   

 

İLAN OLUNUR.

 

 İrfan DİNÇ

 Belediye Başkanı

 

 

Çankırı Belediyesi
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. © Çankırı Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü