ARSA SATIŞI İHALE İLANI

T.C.

ÇANKIRI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

ARSA SATIŞI İHALE İLANI

 

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen arsaların satışı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun  35 inci maddesinin “a” bendine göre kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

İHALESİ YAPILACAK ARSALARIN BİLGİLERİ:

Mahallesi

Ada / parsel

Niteliği                          

Yüzölçümü

Emsal

Buğday Pazarı

395/199

Arsa  (Konut Alanı)

6081.71 (M2)

3.00

Muhammen Bedeli 

7.200.000,00 TL.  (Yedi milyon iki yüz bin)

 Geçici Teminat ( Muhammen Bedelin %3)

216.000,00 TL. ( İki yüz on altı bin)

İHALE TARİHİ VE SAATİ    : 03.07.2017 günü saat 14.00

 

Mahallesi

Ada / parsel

Niteliği                          

Yüzölçümü

Emsal

Abdülhalik

326/1

Arsa  (Konut Alanı)

2346.00 (M2)

3.00

Muhammen Bedeli 

2.381.190.00 TL.  (İki milyon üç yüz seksen bir bin yüz doksan lira )

 Geçici Teminat ( Muhammen Bedelin %3)

71.435,70 TL. (Yetmiş bir bin dört yüz otuz beş lira yetmiş kuruş)

İHALE TARİHİ VE SAATİ    : 03.07.2017 günü saat 14.30

 

1. İhale belirtilen tarih ve saatte Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No:15 adresinde bulunan Çankırı Belediyesi encümen toplantı salonunda encümence yapılacaktır.

2. Şartnameler ve tüm ekleri 09.30–12.00 ile 14.00–16.00 saatleri arasında Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No:15 ÇANKIRI adresinde bulunan Çankırı Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görülebilecek ve aynı adresten 250 TL (ikiyüzelli) karşılığında satın alınabilecektir.

3. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, tekliflerini 03.07.2017 günü ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Çankırı Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğüne imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir. 

 

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER

 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a)Ekli örneğe uygun Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresini gösteren imzalı belge,

b) Gerçek kişi olması halinde T.C.numaralı Nüfus Cüzdanı, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış ikametgâh belgesi

c) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir).

 d)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,

d.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi

d.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları İle tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri 

e) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi

f) Geçici teminat mektubu veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ekli örneğine uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

h) Ekli örneğe uygun ihale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanını vermesi.

ı) Ekli örneğe uygun ihalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname

i)Belediyemize borcu olmadığına dair belgeyi vermesi,

j) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

k) Ekli örneğe uygun teklif mektubunu vermesi,

l) Adli Sicil Kaydı (İsteklinin tüzel kişilik olması durumunda tüzel kişiliğin müdürü ile birlikte tüm ortakları ve ortağının da bir şirket olması halinde bu şirketin ortakları için de sunulması zorunludur.)Adli Sicil Kaydı olması halinde açıklamasını gösteren Mahkeme Kararı ya da yazısı sabıka kaydı ekinde bulunacaktır.

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (l)  bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir.

Tüm belgeler yukarıda belirtilen biçimde hazırlanarak dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp, üzerine isteklinin adı-soyadı, ticari unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan kısmı, istekli tarafından kaşelenmek suretiyle imzalanır. İstekliler tekliflerini en geç 03.07.2017 günü ihale saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne vermek zorundadırlar.

4. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İdare, ihaleyi yapıp-yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.     

 

İLAN OLUNUR.

 

 

 

      İrfan DİNÇ

  Belediye Başkanı 

 

 

Çankırı Belediyesi
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. © Çankırı Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü