TAŞINMAZ (MESKEN) SATIŞI İHALE İLANI

T.C.

ÇANKIRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ (MESKEN) SATIŞI İHALE İLANI

 

           1-İlimiz Aksu Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen taşınmaz, belirlenen muhammen bedel üzerinden satışının ihale edilmesine karar verilmiştir.          

           2- Satış ihalesi 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45. maddesine göre Açık Artırma Usulü ile ihale edilecektir.  

           3- İhale 12.02.2018 tarihinde saat 14:00’da Çankırı Belediye Başkanlığı Hizmet Binası 4. kat Encümen toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

           4- Satışı yapılacak taşınmaz;

 

Mahallesi

 

Ada / Parsel

 

Kat / Bağ. Böl. No

 

Niteliği

 

Alanı

M2

 

Arsa Payı

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat

%3 (TL)

Aksu

303 / 221

A Blok

1.Bodrum / 14

Daire (Mesken)

142.60

14260.000/

831771.000

175.000,00

5.250,00

            5- Satışı yapılacak taşınmazın ihale ile ilgili şartnameleri Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No:15 adresi Çankırı Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğünden bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye katılabilmek için şartnamenin 50.00 -TL. bedel karşılığında aynı adresten satın alınması zorunludur.   

            6- Bu ihaleye katılmak isteyenlerden İstenecek Belgeler

            a) Tebligat için adres beyanı;

            b) Gerçek kişi olması halinde T.C. numaralı Nüfus Cüzdanı, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış ikametgâh belgesi

            c) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya sanayi odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge

            d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

                1- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi

               2- Tüzel Kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri

            e) Belediyemize borcu olmadığına dair belge

            f) İsteklinin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

            g) İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (b,c,d,e,) deki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

            h) Vekâleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi                  

            ı) Geçici teminat mektubu veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

            j) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz

            k) Yer görme belgesi

       İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır..

       İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

      

       İlan Olunur

 

 

                                                                                                                                 İrfan DİNÇ                                    

                                                                                                                            Belediye Başkanı

 

Çankırı Belediyesi
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. © Çankırı Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü