Çankırı Belediyesi

İsmail Hakkı ESEN Görevleri

Belediye Başkanı

Madde 37- Belediye Başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinintemsilcisidir. Belediye Başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilir.Belediye başkanı, görevinin devamı süresince siyasî partilerin yönetim ve denetimorganlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetimindebulunamaz.Belediye Başkanının görev ve yetkileri

Madde 38- Belediye Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek,belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.

b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsalstratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin vepersonelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek,bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargıyerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.

d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.

e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.

i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onayvermek.

j) Belediye personelini atamak.

k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.

l)  Şartsız bağışları kabul etmek.

m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.

n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelikhizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak. 

o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.

p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararınıgerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Çankırı Belediye Başkanı