Çankırı Belediyesi

ÇANKIRI BELEDİYESİ YER ALTI TUZ ŞEHRİ LOGO TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

T.C.

ÇANKIRI BELEDİYESİ

“YER ALTI TUZ ŞEHRİ”

LOGO TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

       “Çankırı Yer Altı Tuz Şehri Logomuzu Sen Tasarla”

 

Yarışmanın Konusu:

Yaklaşık 5 bin yıldır tuz üretildiği bilinen dünyanın en eski ve en büyük tuz madenlerinden birisi olan Çankırı Yer Altı Tuz Şehri ile özdeşleşecek, kimliğini ve marka değerini ön plana çıkaracak, ulusal ve uluslararası alanda temsil edecek logonun özgün tasarımı yarışmasıdır.

 

Yarışmanın Amacı:

Çankırı Belediyesi Yer Altı Tuz Şehri’ne ait kimlik unsurlarının ve değerlerinin doğru yansıtılması, tuz mağarasının karakteristik özellikleri ile ziyaretçilerine sunduğu muhteşem görüntünün ve şifanın logo aracılığı ile özlü bir anlatım kullanılarak ifade edilmesi öncelikli amaçtır. Bu amaç, Yer Altı Tuz Şehri’ni marka haline getirerek Çankırı’nın önemli bir turizm lokomotifi ve cazibe merkezi haline getirmenin en önemli adımını oluşturmaktadır. Ayrıca logo yarışması kapsamında; sanatçıları, tasarımcıları, bu alanda yeteneği olan kişileri ve Çankırı halkını şehrimizin en önemli mirası etrafında bir araya getirerek logo belirleme sürecine dahil etmek ve Çankırı’nın turizm ve kültür kimliğini yansıtacak bir alana vatandaşların katılımını, benimsemesini ve sahiplenmesini sağlamaktır.

 

Logodan Beklentiler:

Çankırı Belediyesi’nin projelendirdiği Yer Altı Tuz Şehri’nin öz kimliğini ifade etmesi beklenen logonun; turizm, kültürel ve sanatsal boyutta geleceğe dönük yüzünü, tuzun şifasını, insanla bütünleşmesini ve sanatı yansıtması, evrensel ve akılda kalıcı olması beklenmektedir. Ayrıca mağaranın özellikle sağlık ve kültür turizmi açısından yenilikçi bir ifadesi, tasarlanacak logoya yön vermelidir.

 

Yarışma Koşulları:

 

 • Yarışma, seçici ve düzenleyici kurul üyeleri ve birinci derecedeki yakınları ile Çankırı Belediyesi çalışanları dışında tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açıktır.
 • Yarışmaya katılan tasarımlar özgün olmalı, herhangi bir kurum için uygulanan veya internet, yazılı, görsel medya vb. mecralarda ve bu konu ile ilgili stock arşivlerde bulunan tasarımlarla herhangi bir benzerlik ve çağrışımda bulunmayacak şekilde Çankırı Belediyesi Yer Altı Tuz Şehri için özel olarak tasarlanmalıdır.
 • Yarışmacılar, gönderecekleri tasarımlar için belirtilen ödül dışında, herhangi bir ödül veya ücret kesinlikle talep edemez, yaptıkları başvurunun ardından yarışmadan çekilemezler. Yarışmaya katılanlar, tasarımlarının kendilerine ait olduğunu taahhüt etmiş; yarışma şartlarını ve seçici kurul kararlarının tamamını kabul etmiş sayılır.
 • Tasarımların üzerinde isim, imza veya ayırt edici hiçbir işaret bulunamaz. Bu şekilde ayrıştırıcı unsur bulunduran tasarımlar yarışma dışı bırakılır.
 • Sistemsel eşleştirme sebebi ile elektronik başvuru formundaki ad, soy ad, vatandaşlık numarası, cep telefonu numarası ve e-posta adresi katılımcıya ait olmalıdır.
 • Tasarımlarda kavramsal yaklaşım, estetik bütünlük ve konuya bağlılık esastır.
 • Logolarda, kavramsal olarak amaca uygun simge, simgeler veya bunların birleşiminden oluşan kurgusal yaklaşımlar olabilir.
 • Logolar, harf veya harflerden ibaret olabileceği gibi logotype ile de oluşturulabilir.
 • Logo tasarımında renk ve form yönünden bir kısıtlama yoktur. Hazırlanacak logo sadece görsel ya da tipografik nitelik taşıyabilir.
 • Yarışma sonunda seçilecek logo, Çankırı Belediyesi’nin Yer Altı Tuz Şehri tanıtımına yönelik etkinliklerde, toplantılarda, her türlü basılı malzemede, basılı materyallerde, renkli ve siyah-beyaz olarak kullanılabilecek, değer kaybetmeyecek, anlaşılabilir tasarımlar olmalıdır.

 

Eser Gönderim Koşulları:

 • Logonun çok çeşitli amaçlar için kullanılabileceği göz önünde bulundurularak (antetli kâğıt, zarf, dergiler, broşürler, kitapçıklar, kitaplar, programlar, pankartlar, posterler, şapkalar, tişörtler, çantalar, havlular, internet ve elektronik medya, internet sitesi, elektronik posta vb.) basıma uygun nitelikte hazırlanması, büyütülüp küçültüldüğünde fonksiyonelliğini yitirmemesi, değer kaybetmemesi gerekmektedir.
 • Her tasarım A4 beyaz kâğıt zemin üzerine uzun kenarı 10 cm’yi geçmeyecek şekilde yerleştirilecek, kâğıdın alt kısmında tasarımın küçültülmüş renkli ve siyah-beyaz şekilleri, kısa kenarı 25 mm’den büyük olmayacak şekilde yerleştirilecektir. Sayfanın arka kısmında yarışmacının rumuzu yer alacaktır. Çalışmalar; paspartusuz biçimde, karton, fotoblok vb. malzemeye yapıştırılmadan sadece A4 kâğıda basılmış şekilde teslim edilecektir.
 • Çalışmalar ayrıca aşağıda belirtilen teslimat adresine; Adobe Illustrator, Corel Draw FreeHand vb. vektörel çizim tabanlı tasarım programlarından birinde hazırlanmış çalışma halinde, 300 dpi CMYK renk formatında, JPEG ve PDF olarak CD'ye kaydedilmiş şekilde yukarıda belirtilen A4 çalışmaları ile birlikte belirtildiği gibi teslim edilecektir
 • Her katılımcı en fazla 3 (üç) farklı tasarım ile yarışmaya katılabilir.
 • Ekteki katılım formunun eksiksiz olarak doldurulup ıslak imzayla imzalayıp bir zarfa    konacak ve zarf   kapatıldıktan sonra üzerine en az 4 (dört), en çok 8 (sekiz) karakterden (harften/rakamdan) oluşan rumuz yazılacaktır. Aynı rumuz, çalışmanın arka yüzünde (A4 formatındaki çıktı) ve CD’nin ön yüzünde de yer alacaktır. Birden fazla eser gönderenler aynı rumuzu kullanacaklar.
 • Birden fazla tasarımla katılan yarışmacılar, her bir tasarım için ayrı zarf oluşturacaktır.
 • Tasarımcılar, her bir tasarım için logolarının hikâyelerini kısa cümleler ile katılım formundaki “Proje Açıklaması” kısmına yazacaklar.
 •  Katılımcılar her bir tasarım için “Katılım Formu”nu eksiksiz doldurmalıdır. Katılım Formu, en sonda verilmiştir.

 

Değerlendirme ve Seçici Kurul:

 • Seçici Kurul, Çankırı Belediye Başkanlığında ve belirlediği üyelerden oluşturulacaktır.
 • Seçici Kurul tarafından kopya olduğu anlaşılan tasarımlar yarışma dışı bırakılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu tasarımlara ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü iade edecek, bu durumda Çankırı Belediyesi’nin yeni bir logo seçme isteği kabul edilmiş sayılacaktır.
 • Yarışmacılara ait tasarımların Çankırı Belediyesi’nin beklentilerini karşılamaması durumunda, Seçici Kurul ödül vermeme hakkını saklı tutar. Seçici Kurulun oy birliği ile aldığı karar neticesinde yarışma tekrarlanabilir.
 • Eserler, Seçici Kurul tarafından yaratıcılık, özgünlük, uygulamadaki başarı kriterleri üzerinden değerlendirilecektir.

 

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yarışmaya son katılım, 12 Mart 2021 Cuma günü mesai bitimine kadardır. Tasarımlar, katılım formu ve CD hasar görmeyecek şekilde paketlenip 12 Mart Cuma mesai bitimine kadar iletişim ve yarışma sekreteryası bölümünde belirtilen adrese şahsen veya iadeli taahhütlü olarak posta veya kargo ile teslim edilecektir.

 

Sonuçların Açıklanması:

Yarışma sonuçları son başvuru tarihinden sonra seçici kurulun toplanmasının ardından bir ay içerisinde Çankırı Belediyesi resmi internet sitesi (www.cankiri.bel.tr) üzerinden açıklanacaktır.


Ödüller:

Birincilik Ödülü :       Cumhuriyet Altını

İkincilik Ödülü:          Yarım Altın

Üçüncülük Ödülü :      Çeyrek Altın

Jüri Özel Ödülü:          Gram Altın

 

Kullanım Koşulları ve Hakları:

 • Ödüle layık görülen logo tasarımlarının telif ve yayın hakları Çankırı Belediyesi’ne ait olacaktır. Çankırı Belediyesi, bu çalışmalardan istediğini kullanabilecektir. Sözü edilen çalışmalar Çankırı Belediyesi tarafından her türlü görsel ve yazılı iletişimde kullanılabilecektir.
 • Dereceye giren tasarımcılar, logo tasarımlarını süresiz olarak Çankırı Belediyesi’ne vermiş olduğunu ve buna bağlı olarak, gerek Fikri Sınai Haklar Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yasaların verdiği en geniş ölçüde, sözü edilen tasarım(lar)ın çoğaltma, işleme, yayma, temsil, umuma iletim gibi mali hakların, adının belirtilme yetkisi, eserde değişiklik yapma yetkisi, umuma arz yetkisi, eser sahibinin zilyet ve malikine karşı haklarını kullanma yetkisi gibi bilumum manevi haklarını Çankırı Belediyesi’ne devrettiklerini kabul ve taahhüt eder.
 • Bu şekilde kullanılan logolar için tasarım sahibi, verdiği izni sonradan kesinlikle geri alamayacağını ve logonun yukarıdaki şekilde kullanılmasını men edemeyeceğini, bir başkasına hak tesis edemeyeceğini, başkaca herhangi bir telif hakkı veya maddi/ manevi talepte bulunamayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Seçici Kurul, değişiklik isteme şartı ile logoyu finale bırakma veya doğrudan birincilik ödülü vermeye yetkilidir.
 • Yarışmanın tamamlanmasından sonra dahi olsa, dereceye giren tasarımların özgünlüğü ile ilgili (kopya, intihal vb.) oluşabilecek her türlü hukuki ve mali sorunlardan yarışmacı sorumludur.

YARIŞMAYA KATILANLAR, YUKARIDAKİ ŞARTLARIN TAMAMINI KABUL VE TAAHHÜT ETMİŞ SAYILIR.

 

İletişim ve Yarışma Sekreteryası

Yarışma sekretaryası Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Hilal Masa tarafından yürütülecektir.

Adres:

Çankırı Belediyesi

 Hilal Masa

 Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No: 15  ÇANKIRI           

Tel: 0 376 212 14 00 - 10 Hat

 E-posta: yarisma@cankiri.bel.tr

Web sitesi: www.cankiri.bel.tr

 

Diğer Hususlar:

Taahhütlerin yerine getirilmemesi; başvuru formunda belirtilen bilgilerin doğru olmaması veya şartnameye aykırılık olduğunun, tasarımın çalıntı, alıntı olduğunun tespit edilmesi halinde; ödül verilmez ve verilmiş ödül yasal faizi ile Çankırı Belediyesi’ne iade edilir. Seçici Kurul üyelerinde ve jüri özel ödülü sayılarında değişiklik yapma hakkı yine Çankırı Belediyesi’ne aittir.

 

-   Logo Tasarım Yarışması Katılım Formu Aşağıda Düzenlenmiştir.  -

 

LOGO TASARIM YARIŞMASI KATILIM FORMU

 

Katılımcı Rumuzu Kurum / Firma Adı :

*Adı Soyadı :

*T.C. Kimlik No :

*Doğum Tarihi :

 *İş / Ev Adresi :

*İş /Ev Telefonu :

*Cep Telefonu :

*E-posta :

*Proje Açıklaması:

*Tarih : İmza / Kaşe


LOGO TASARIM YARIŞMASI KATILIM FORMU